skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han , Linda L. ; Mcdougal , Linda K. ; Gorwitz , Rachel J. ; Mayer , Kenneth H. ; Patel , Jean B. ; Sennott , Janet M. ; Fontana , John L.

Journal of clinical microbiology JCM, 2007, Vol.45(4), pp.1350-1352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...