skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han, Linda L. ; McDougal, Linda K. ; Gorwitz, Rachel J. ; Mayer, Kenneth H. ; Patel, Jean B. ; Sennott, Janet M. ; Fontana, John L

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(4), p.1350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17287335

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...