skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic programming and data structures : genetic programming + data structures = automatic programming!

Langdon W. B.

Boston : Kluwer Academic Publishers, c1998. - (QA76.623 .L36 1998) - ISBN0792381351 (alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...