skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differential pharmacological treatment response in high angry hostile and low angry hostile depressed patients: a retrospective analysis

Bagby, R M ; Kennedy, S H ; Schuller, D R ; Dickens, S E ; Minifie, C E ; Levitt, A ; Joffe, R

Journal of affective disorders, September 1997, Vol.45(3), pp.161-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0327 ; PMID: 9298429 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...