skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IMMIGRATION, CRIME, AND INCARCERATION IN EARLY TWENTIETH-CENTURY AMERICA*

Moehling, Carolyn ; Piehl, Anne

Demography (pre-2011), Nov 2009, Vol.46(4), pp.739-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...