skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Finland as a Knowledge Economy 2.0 : Lessons on Policies and Governance

Halme, Kimmo ; Lindy, Ilari ; Piirainen, Kalle A ; Salminen, Vesa ; White, Justine; Halme, Kimmo (Editor) ; Lindy, Ilari (Editor) ; Piirainen, Kalle A (Editor) ; Salminen, Vesa (Editor) ; White, Justine (Editor)

Directions in Development--Science,Technology, and Innovation

Series ISSN: 2014-0419 ; ISBN: 9781464801945 ; ISBN: 1464801940

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...