skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

End user searching on the Internet: An analysis of term pair topics submitted to the Excite search engine

Ross, Nancy ; Wolfram, Dietmar

Journal of the American Society for Information Science, Aug 2000, Vol.51(10), pp.949-958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)51:10<949::AID-ASI70>3.0.CO;2-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...