skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Battered Women's Coping Strategies and Psychological Distress: Differences by Immigration Status

Yoshihama, Mieko

American Journal of Community Psychology, June 2002, Vol.30(3), pp.429-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1023/A:1015393204820

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...