skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

주행 유도 방향과 퍼지 제어를 이용한 이동 로봇의 자율 주행

박지관(Ji-Gwan Park) ; 신진호(Jin-Ho Shin)

전기학회논문지, 2014, Vol.63(1), pp.108-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8359

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...