skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Host manipulation of bumble bee queens by Sphaerularia nematodes indirectly affects foraging of non‐host workers

Kadoya, Eri Z. ; Ishii, Hiroshi S.

Ecology, May 2015, Vol.96(5), pp.1361-1370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170 ; DOI: 10.1890/14-0036.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...