skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dual specificity phosphatase 5 and 6 are oppositely regulated in human skeletal muscle by acute exercise

Pourteymour, Shirin ; Hjorth, Marit ; Lee, Sindre ; Holen, Torgeir ; Langleite, Torgrim M. ; Jensen, Jørgen ; Birkeland, Kåre I. ; Drevon, Christian A. ; Eckardt, Kristin

Physiological Reports, October 2017, Vol.5(19), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2051-817X ; E-ISSN: 2051-817X ; DOI: 10.14814/phy2.13459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...