skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prostate brachytherapy postimplant dosimetry: Automatic plan reconstruction of stranded implants

Chng, N. ; Spadinger, I. ; Morris, W. J. ; Usmani, N. ; Salcudean, S.

Medical Physics, January 2011, Vol.38(1), pp.327-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-2405 ; E-ISSN: 2473-4209 ; DOI: 10.1118/1.3525839

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...