skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural Impediments, Domestic Politics, and Nuclear Diplomacy in Post‐Kim Il‐sung North Korea

Woo, Jongseok

Pacific Focus, April 2015, Vol.30(1), pp.59-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-4657 ; E-ISSN: 1976-5118 ; DOI: 10.1111/pafo.12041

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...