skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Bacterial signal transduction protein GlnB regulates the committed step in fatty acid biosynthesis by acting as a dissociable regulatory subunit of acetyl‐CoA carboxylase

Gerhardt, Edileusa C. M. ; Rodrigues, Thiago E. ; Müller‐Santos, Marcelo ; Pedrosa, Fabio O. ; Souza, Emanuel M. ; Forchhammer, Karl ; Huergo, Luciano F.

Molecular Microbiology, March 2015, Vol.95(6), pp.1025-1035 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/mmi.12912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...