skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of a synchrotron X‐ray microtomography imaging experiment on the amino acid content of a CM chondrite

Friedrich, Jon M. ; Glavin, Daniel P. ; Rivers, Mark L. ; Dworkin, Jason P.

Meteoritics & Planetary Science, February 2016, Vol.51(2), pp.429-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.12595

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...