skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public Displays of Play: Studying Online Games in Physical Settings

Taylor, Nicholas ; Jenson, Jennifer ; De Castell, Suzanne ; Dilouya, Barry

Journal of Computer‐Mediated Communication, July 2014, Vol.19(4), pp.763-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-6101 ; E-ISSN: 1083-6101 ; DOI: 10.1111/jcc4.12054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...