skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hepatitis C Virus Compartmentalization and Infection Recurrence after Liver Transplantation

Ramirez, S. ; Perez‐Del‐Pulgar, S. ; Carrion, J. A. ; Costa, J. ; Gonzalez, P. ; Massaguer, A. ; Fondevila, C. ; Garcia‐Valdecasas, J. C. ; Navasa, M. ; Forns, X.

American Journal of Transplantation, July 2009, Vol.9(7), pp.1591-1601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-6135 ; E-ISSN: 1600-6143 ; DOI: 10.1111/j.1600-6143.2009.02666.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...