skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Templated Growth of Covalently Bonded Three-Dimensional Carbon Nanotube Networks Originated from Graphene

Fu, Yifeng ; Carlberg, Björn ; Lindahl, Niklas ; Lindvall, Niclas ; Bielecki, Johan ; Matic, Aleksandar ; Song, Yuxin ; Hu, Zhili ; Lai, Zonghe ; Ye, L. L. ; Sun, Jie ; Zhang, Y. H. ; Zhang, Y. ; Liu, Johan

Advanced Materials, 2012, Vol.24(12), pp.1576-1581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09359648 ; ISSN: 09359648 ; DOI: 10.1002/adma.201104408

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...