skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Blood oxygenation level dependent functional magnetic resonance imaging: current and potential uses in obstetrics and gynaecology

Vincent, K ; Moore, J ; Kennedy, S ; Tracey, I

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, January 2009, Vol.116(2), pp.240-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2008.01993.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...