skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

X‐ray imaging of leaf venation networks

Blonder, Benjamin ; Carlo, Francesco ; Moore, Jared ; Rivers, Mark ; Enquist, Brian J.

New Phytologist, December 2012, Vol.196(4), pp.1274-1282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-646X ; E-ISSN: 1469-8137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2012.04355.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...