skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mexican‐Origin Youth’s Cultural Orientations and Adjustment: Changes From Early to Late Adolescence

Updegraff, Kimberly A. ; Umaña‐Taylor, Adriana J. ; Mchale, Susan M. ; Wheeler, Lorey A. ; Perez‐Brena, Norma J.

Child Development, September 2012, Vol.83(5), pp.1655-1671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01800.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...