skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Childhood poisoning in Queensland: an analysis of presentation and admission rates

Reith, D M ; Pitt, W R ; Hockey, R

Journal of paediatrics and child health, October 2001, Vol.37(5), pp.446-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; PMID: 11885707 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...