skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probiotics for prevention of atopic diseases in infants: systematic review and meta‐analysis

Zuccotti, G. ; Meneghin, F. ; Aceti, A. ; Barone, G. ; Callegari, M. L. ; Di Mauro, A. ; Fantini, M. P. ; Gori, D. ; Indrio, F. ; Maggio, L. ; Morelli, L. ; Corvaglia, L.

Allergy, November 2015, Vol.70(11), pp.1356-1371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0105-4538 ; E-ISSN: 1398-9995 ; DOI: 10.1111/all.12700

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...