skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stillbirth rates in 20 countries of Latin America: an ecological study

Pingray, V ; Althabe, F ; Vazquez, P ; Correa, M ; Pajuelo, M ; Belizán, Jm

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, September 2018, Vol.125(10), pp.1263-1270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/1471-0528.15294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...