skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predictors and responses to the growth in physical violence during adolescence: a comparison of students in Washington State and Victoria, Australia.(Author abstract)(Report)

Herrenkohl, Todd I. ; Hemphill, Sheryl A. ; Mason, W. Alex ; Toumbourou, John W. ; Catalano, Richard F.

American Journal of Orthopsychiatry, Jan, 2012, Vol.82(1), p.41(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9432

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...