skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived Competence and Self‐Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudino, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, November 1999, Vol.70(6), pp.1283-1296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/1467-8624.00094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...