skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hard boundaries influence A frican wild dogs' diet and prey selection

Davies‐Mostert, Harriet T. ; Mills, Michael G. L. ; Macdonald, David W.

Journal of Applied Ecology, December 2013, Vol.50(6), pp.1358-1366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8901 ; E-ISSN: 1365-2664 ; DOI: 10.1111/1365-2664.12129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...