skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental investigation of Ca isotopic fractionation during abiotic gypsum precipitation.(Author abstract)

Harouaka, Khadouja ; Eisenhauer, Anton ; Fantle, Matthew S.

Geochimica et Cosmochimica Acta, March 15, 2014, Vol.129, p.157(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...