skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinetics, mechanism, and pathway of reorientation of multi-variants in Ni-Mn-Ga shape memory alloys under continuous compressive stress: Phase-field simulation.(Report)

Y. G. Cui ; J. F. Wan ; J. H. Zhang ; Y. H. Rong

Journal of Applied Physics, Nov 1, 2012, Vol.112(9), p.094908-1-094908-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...