skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global aerosol model-derived black carbon concentration and single scattering albedo over Indian region and its comparison with ground observations

Goto, D ; Takemura, T ; Nakajima, T ; Badarinath, K.V.S

Atmospheric Environment, June 2011, Vol.45(19), pp.3277-3285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-2310 ; E-ISSN: 1873-2844 ; DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.03.037

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...