skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rheology of ɛ‐iron up to 19 GPa and 600 K in the D‐DIA

Nishiyama, Norimasa ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Steve R. ; Cookson, David

Geophysical Research Letters, 16 December 2007, Vol.34(23), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2007GL031431

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...