skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scientific data exchange: a schema for HDF5‐based storage of raw and analyzed data

De Carlo, Francesco ; Gürsoy, Dogˇa ; Marone, Federica ; Rivers, Mark ; Parkinson, Dilworth Y. ; Khan, Faisal ; Schwarz, Nicholas ; Vine, David J. ; Vogt, Stefan ; Gleber, Sophie‐Charlotte ; Narayanan, Suresh ; Newville, Matt ; Lanzirotti, Tony ; Sun, Yue ; Hong, Young Pyo ; Jacobsen, Chris

Journal of Synchrotron Radiation, 01 November 2014, Vol.21(6), pp.1224-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5775 ; E-ISSN: 1600-5775 ; DOI: 10.1107/S160057751401604X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...