skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-pressure creep of serpentine, interseismic deformation, and initiation of subduction

Hilairet, Nadege ; Reynard, Bruno ; Wang, Yanbin ; Daniel, Isabelle ; Merkel, Sebastien ; Nishiyama, Norimasa ; Petitgirard, Sylvain

Science (New York, N.Y.), 21 December 2007, Vol.318(5858), pp.1910-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18096804 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...