skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immunological detection of the mitochondrial F1‐ATPase α subunit in the matrix of rat liver peroxisomes

Cuezva, J. M. ; Santarén, J. F. ; González, P. ; Valcarce, C. ; Luis, A. M. ; Izquierdo, J. M.

FEBS Letters, 17 September 1990, Vol.270(1-2), pp.71-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/0014-5793(90)81237-I

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...