skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Community Psychology and Transformative Policy Change in the Neo‐liberal Era

Nelson, Geoffrey

American Journal of Community Psychology, December 2013, Vol.52(3-4), pp.211-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-013-9591-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...