skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Direct Synthesis of Ion‐pair Lanthanide Borohydrides and their High Activity for Polymerization of L ‐Lactide and ϵ‐Caprolactone

Li, Wenbo ; Xue, Mingqiang ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, June 2014, Vol.640(7), pp.1455-1461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-2313 ; E-ISSN: 1521-3749 ; DOI: 10.1002/zaac.201300380

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...