skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The changing profile of anorexia nervosa at the Toronto Programme for Eating Disorders

Krüger, S ; Mcvey, G ; Kennedy, S H

Journal of psychosomatic research, December 1998, Vol.45(6), pp.533-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 9859855 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...