skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carbidopa abrogates L‐dopa decarboxylase coactivation of the androgen receptor and delays prostate tumor progression

Wafa, Latif A. ; Cheng, Helen ; Plaa, Nathan ; Ghaidi, Fariba ; Fukumoto, Takahiro ; Fazli, Ladan ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E. ; Rennie, Paul S.

International Journal of Cancer, 15 June 2012, Vol.130(12), pp.2835-2844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.26287

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...