skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and Characterization of Amidato Divalent Lanthanide Complexes and Their Use in Forming 2,4‐Quinazolidinones from CO2 and 2‐Aminobenzonitriles

Wang, Qianyu ; Lu, Chengrong ; Zhao, Bei ; Yao, Yingming

European Journal of Organic Chemistry, May 2016, Vol.2016(14), pp.2555-2559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-193X ; E-ISSN: 1099-0690 ; DOI: 10.1002/ejoc.201600291

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...