skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RET/PTC and PAX8/PPARγ chromosomal rearrangements in post‐Chernobyl thyroid cancer and their association with iodine‐131 radiation dose and other characteristics

Leeman‐Neill, Rebecca J. ; Brenner, Alina V. ; Little, Mark P. ; Bogdanova, Tetiana I. ; Hatch, Maureen ; Zurnadzy, Liudmyla Y. ; Mabuchi, Kiyohiko ; Tronko, Mykola D. ; Nikiforov, Yuri E.

Cancer, 15 May 2013, Vol.119(10), pp.1792-1799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.27893

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...