skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Body Mass Index, Waist Circumference, and Mortality in a Large Multiethnic Postmenopausal Cohort—Results from the Women's Health Initiative

Chen, Zhao ; Klimentidis, Yann C. ; Bea, Jennifer W. ; Ernst, Kacey C. ; Hu, Chengcheng ; Jackson, Rebecca ; Thomson, Cynthia A.

Journal of the American Geriatrics Society, September 2017, Vol.65(9), pp.1907-1915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614 ; E-ISSN: 1532-5415 ; DOI: 10.1111/jgs.14790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...