skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ChemInform Abstract: Solvothermal Synthesis and Characterization of Polyselenidoarsenate Salts of Transition Metal Complex Cations

Jia, Dingxian ; Zhao, Jing ; Pan, Yingli ; Tang, Weiwei ; Wu, Bing ; Zhang, Yong

ChemInform, 27 September 2011, Vol.42(39), pp.no-no [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-7597 ; E-ISSN: 1522-2667 ; DOI: 10.1002/chin.201139013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...