skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interpreting Anzac and Gallipoli through a Century of Anglophone Screen Representations

A Companion to Australian Cinema, A Minor Transnational Imaginary, Chapter 10, p.205-227

ISBN: 9781118942529 ; E-ISBN: 9781118942567 ; DOI: 10.1002/9781118942567.ch10

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...