skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Achaemenid Imperial Order to Sasanian Diplomacy: War, Peace, and Reconciliation in Pre‐Islamic Iran

War and Peace in the Ancient World, Chapter 7, p.121-140

ISBN: 9781405145251 ; E-ISBN: 9780470774083 ; DOI: 10.1002/9780470774083.ch7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...