skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compounds with Tin–Metal Bonds

Davies, Alwyn G.

Organotin Chemistry, Chapter 19, p.311-332

ISBN: 9783527310234 ; E-ISBN: 9783527601899 ; DOI: 10.1002/3527601899.ch19

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...