skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamics of teacher–student relationships: Stability and change across elementary school and the influence on children’s academic success

Spilt, J.L. ; Hughes, J.N. ; Wu, J.-Y. ; Kwok, O.-M.

Child Development, 2012, Vol.83(4), pp.1180-1195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...