skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Delayed emergency team calls and associated hospital mortality: A multicenter study

Chen, J ; Bellomo, R ; Flabouris, A ; Hillman, K ; Assareh, H ; Ou, L

ISSN: 0090-3493 ; ISSN: 1530-0293 ; E-ISSN: 1530-0293 ; DOI: 10.1097/CCM.0000000000001192

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...