skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extensive mass spectrometry-based analysis of the fission yeast proteome: the Schizosaccharomyces pombe PeptideAtlas

Gunaratne, J ; Schmidt, A ; Quandt, A ; Neo, Sp ; Saraç, Os ; Gracia, T ; Loguercio, S ; Ahrné, E ; Xia, Rl ; Tan, Kh ; Lössner, C ; Bähler, J ; Beyer, A ; Blackstock, W ; Aebersold, R

Molecular & Cellular Proteomics , 12 (6) 1741 -1751. (2013)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...