skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kardiale Regulation durch auditive Stimulation: zerebrale Mechanismen

Mastnak, W

Deutsche Medizinische Wochenschrift, 2014, Vol.139(51/52), pp.2626-2630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-0472 ; E-ISSN: 1439-4413 ; DOI: 10.1055/s-0034-1387469

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...