skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative Study of Auxiliary Effect on Dental Anxiety, Pain and Compliance during Adult Dental Root Canal Treatment under Therapeutic Chinese Music or Western Classic Music

Yi-yueh, L ; Xin, G ; Shi-Hao, W ; Hui-Ling, W ; Gao-Hua, W

Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 2014, Vol.24(03), pp.149-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0940-6689 ; E-ISSN: 1439-085X ; DOI: 10.1055/s-0034-1374592

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...